Xueli Liu

Employee image
Xueli.Liu@atkinsglobal.com
Unit 01-02 and 11-16, 35/F, Shun Hing Square, Jie Fang Road, Luo Hu District, Shenzhen, 518008, China
Contact me